આપણા જીવનની આનંદની ક્ષણો આપણા મોઢા પર એક જ ક્ષણમાં સ્મિત લાવી શકે છે. પ્રયત્ન કરી જોજો.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

આપણા જીવનની આનંદની ક્ષણો આપણા મોઢા પર એક જ ક્ષણમાં સ્મિત લાવી શકે છે. પ્રયત્ન કરી જોજો.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

આપણા જીવનની આનંદની ક્ષણો આપણા મોઢા પર એક જ ક્ષણમાં સ્મિત લાવી શકે છે. પ્રયત્ન કરી જોજો. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0