અહીં હારમાંથી પણ શીખવાની વાત કરવાનો આગ્રહ છે. એટલે હારવાથી નિરાશ તો ક્યારેય ન જ થવું.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

અહીં હારમાંથી પણ શીખવાની વાત કરવાનો આગ્રહ છે. એટલે હારવાથી નિરાશ તો ક્યારેય ન જ થવું.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

અહીં હારમાંથી પણ શીખવાની વાત કરવાનો આગ્રહ છે. એટલે હારવાથી નિરાશ તો ક્યારેય ન જ થવું. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0