જીવનમાં કેટલીક વસ્તુ અને વ્યક્તિને "ના" કહેતા પણ આવડવું જોઈએ. જેથી તમે શ્રેષ્ઠ વસ્તુને સમયસર "હા" કહી શકો.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

જીવનમાં કેટલીક વસ્તુ અને વ્યક્તિને "ના" કહેતા પણ આવડવું જોઈએ. જેથી તમે શ્રેષ્ઠ વસ્તુને સમયસર "હા" કહી શકો.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

જીવનમાં કેટલીક વસ્તુ અને વ્યક્તિને "ના" કહેતા પણ આવડવું જોઈએ. જેથી તમે શ્રેષ્ઠ વસ્તુને સમયસર "હા" કહી શકો. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0