વિશ્વ ન ફરી શકો તો કઈ નહિ ભારતમાં પણ ઘણા ધગશ ધરાવતા લોકો છે. એમનું આ શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણ. મનુષ્ય ઈચ્છે તો શું શું કરી શકે છે તે અહીં સરળતાથી જાણી શકાય છે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

વિશ્વ ન ફરી શકો તો કઈ નહિ ભારતમાં પણ ઘણા ધગશ ધરાવતા લોકો છે. એમનું આ શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણ. મનુષ્ય ઈચ્છે તો શું શું કરી શકે છે તે અહીં સરળતાથી જાણી શકાય છે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

વિશ્વ ન ફરી શકો તો કઈ નહિ ભારતમાં પણ ઘણા ધગશ ધરાવતા લોકો છે. એમનું આ શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણ. મનુષ્ય ઈચ્છે તો શું શું કરી શકે છે તે અહીં સરળતાથી જાણી શકાય છે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0