દેશ જ્યારે પ્રગતિના પથ પર છે ત્યારે દેશની દીકરીઓ પણ વિશ્વ સ્તરે સન્માન પ્રપાત કરી રહી છે. આપણે પણ આ દીકરી માંથી શીખ લઈને જીવનમાં ઉતારવી જોઈયે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેશ જ્યારે પ્રગતિના પથ પર છે ત્યારે દેશની દીકરીઓ પણ વિશ્વ સ્તરે સન્માન પ્રપાત કરી રહી છે. આપણે પણ આ દીકરી માંથી શીખ લઈને જીવનમાં ઉતારવી જોઈયે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

દેશ જ્યારે પ્રગતિના પથ પર છે ત્યારે દેશની દીકરીઓ પણ વિશ્વ સ્તરે સન્માન પ્રપાત કરી રહી છે. આપણે પણ આ દીકરી માંથી શીખ લઈને જીવનમાં ઉતારવી જોઈયે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0