જ્યારે નવા સર્જનના સંકલ્પ હેતુ નીકળ્યા હોઈએ ત્યારે સ્નેહીઓને મળવું અનિવાર્ય છે. આ કાર્યક્રમમાં નાની ચંદુર, વાઘપુર, અનવરપુરા, ધેડ અને રાકુ ગામના તમામ સ્નેહીઓ ઉપસ્થિત રહીને કોંગ્રેસને વિજયી બનાવવા હેતુ તત્પર રહ્યાં, ને નવસર્જનમાં સહયોગ માટે આભાર.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

જ્યારે નવા સર્જનના સંકલ્પ હેતુ નીકળ્યા હોઈએ ત્યારે સ્નેહીઓને મળવું અનિવાર્ય છે. આ કાર્યક્રમમાં નાની ચંદુર, વાઘપુર, અનવરપુરા, ધેડ અને રાકુ ગામના તમામ સ્નેહીઓ ઉપસ્થિત રહીને કોંગ્રેસને વિજયી બનાવવા હેતુ તત્પર રહ્યાં, ને નવસર્જનમાં સહયોગ માટે આભાર.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

જ્યારે નવા સર્જનના સંકલ્પ હેતુ નીકળ્યા હોઈએ ત્યારે સ્નેહીઓને મળવું અનિવાર્ય છે. આ કાર્યક્રમમાં નાની ચંદુર, વાઘપુર, અનવરપુરા, ધેડ અને રાકુ ગામના તમામ સ્નેહીઓ ઉપસ્થિત રહીને કોંગ્રેસને વિજયી બનાવવા હેતુ તત્પર રહ્યાં, ને નવસર્જનમાં સહયોગ માટે આભાર. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0