ઘણીવાર એ કહેવત આપણે સાંભળી છે," પરિશ્રમ એ જ પારસમણી" તો આ પારસમણી સમાન રાધનપુર બેઠકનું પદ આપણે ભેગા મળી જીતીએ અને કોંગ્રેસને વિજયી બનાવીયે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

ઘણીવાર એ કહેવત આપણે સાંભળી છે," પરિશ્રમ એ જ પારસમણી" તો આ પારસમણી સમાન રાધનપુર બેઠકનું પદ આપણે ભેગા મળી જીતીએ અને કોંગ્રેસને વિજયી બનાવીયે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

ઘણીવાર એ કહેવત આપણે સાંભળી છે," પરિશ્રમ એ જ પારસમણી" તો આ પારસમણી સમાન રાધનપુર બેઠકનું પદ આપણે ભેગા મળી જીતીએ અને કોંગ્રેસને વિજયી બનાવીયે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0