પરિશ્રમથી પ્રવૃત્તિ અને પ્રવૃત્તિથી પરિવર્તન શક્ય છે જેના માટે જ અમે પ્રયત્નશીલ છીએ. વધુ પરિવર્તન હેતુ ચૂંટણી આવી રહી છે જેના પ્રચાર સ્વરૂપે આજે સાથલી, લોટિયા, ચલવાડા ગામની મુલાકાત લીધી. આવનારા દિવસોમાં આપ પણ અમારી સાથે જોડાવ અને કોંગ્રેસને વિજયી બનાવવા માટે કટિબદ્ધ બનો.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

પરિશ્રમથી પ્રવૃત્તિ અને પ્રવૃત્તિથી પરિવર્તન શક્ય છે જેના માટે જ અમે પ્રયત્નશીલ છીએ. વધુ પરિવર્તન હેતુ ચૂંટણી આવી રહી છે જેના પ્રચાર સ્વરૂપે આજે સાથલી, લોટિયા, ચલવાડા ગામની મુલાકાત લીધી. આવનારા દિવસોમાં આપ પણ અમારી સાથે જોડાવ અને કોંગ્રેસને વિજયી બનાવવા માટે કટિબદ્ધ બનો.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

પરિશ્રમથી પ્રવૃત્તિ અને પ્રવૃત્તિથી પરિવર્તન શક્ય છે જેના માટે જ અમે પ્રયત્નશીલ છીએ. વધુ પરિવર્તન હેતુ ચૂંટણી આવી રહી છે જેના પ્રચાર સ્વરૂપે આજે સાથલી, લોટિયા, ચલવાડા ગામની મુલાકાત લીધી. આવનારા દિવસોમાં આપ પણ અમારી સાથે જોડાવ અને કોંગ્રેસને વિજયી બનાવવા માટે કટિબદ્ધ બનો. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0