આજ રોજ સર્કિટ હાઉસ, પાટણ ખાતે જિલ્લા ગ્રામ વિકાસ એજન્સી ની સંકલન સમિતિની બેઠકમાં શ્રી રઘુભાઈ દેસાઇ (ધારાસભ્યશ્રી,રાધનપુર), શ્રી કિરીટભાઇ પટેલ (ધારાસભ્યશ્રી, પાટણ). શ્રી ચંદનજી ઠાકોર (ધારાસભ્યશ્રી,સિદ્ધપુર) ઉપસ્થિત રહી વિસ્તાર ના વિવિધ પ્રશ્નો ની રજુઆત કરી.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

આજ રોજ સર્કિટ હાઉસ, પાટણ ખાતે જિલ્લા ગ્રામ વિકાસ એજન્સી ની સંકલન સમિતિની બેઠકમાં શ્રી રઘુભાઈ દેસાઇ (ધારાસભ્યશ્રી,રાધનપુર), શ્રી કિરીટભાઇ પટેલ (ધારાસભ્યશ્રી, પાટણ). શ્રી ચંદનજી ઠાકોર (ધારાસભ્યશ્રી,સિદ્ધપુર) ઉપસ્થિત રહી વિસ્તાર ના વિવિધ પ્રશ્નો ની રજુઆત કરી.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

આજ રોજ સર્કિટ હાઉસ, પાટણ ખાતે જિલ્લા ગ્રામ વિકાસ એજન્સી ની સંકલન સમિતિની બેઠકમાં શ્રી રઘુભાઈ દેસાઇ (ધારાસભ્યશ્રી,રાધનપુર), શ્રી કિરીટભાઇ પટેલ (ધારાસભ્યશ્રી, પાટણ). શ્રી ચંદનજી ઠાકોર (ધારાસભ્યશ્રી,સિદ્ધપુર) ઉપસ્થિત રહી વિસ્તાર ના વિવિધ પ્રશ્નો ની રજુઆત કરી. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0