આજ રોજ રાધનપુર ના જાગૃત ધારાસભ્ય શ્રી રઘુભાઈ દેસાઇ ના અથાગ પ્રયત્નો થી અમરાપુર બ્રાંચ તા. સમી નર્મદા કેનાલ ચાલુ થઈ ગઈ છે..

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

આજ રોજ રાધનપુર ના જાગૃત ધારાસભ્ય શ્રી રઘુભાઈ દેસાઇ ના અથાગ પ્રયત્નો થી અમરાપુર બ્રાંચ તા. સમી નર્મદા કેનાલ ચાલુ થઈ ગઈ છે..

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

આજ રોજ રાધનપુર ના જાગૃત ધારાસભ્ય શ્રી રઘુભાઈ દેસાઇ ના અથાગ પ્રયત્નો થી અમરાપુર બ્રાંચ તા. સમી નર્મદા કેનાલ ચાલુ થઈ ગઈ છે.. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0