આજ રોજ બંધવડ તા. રાધનપુર મુકામે શ્રી સિકોતર માતાજી અને શ્રી લીંબીજ માતાજીના દર્શન કરતાં શ્રી રઘુભાઈ દેસાઇ (ધારાસભ્યશ્રી,રાધનપુર)

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

આજ રોજ બંધવડ તા. રાધનપુર મુકામે શ્રી સિકોતર માતાજી અને શ્રી લીંબીજ માતાજીના દર્શન કરતાં શ્રી રઘુભાઈ દેસાઇ (ધારાસભ્યશ્રી,રાધનપુર)

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

આજ રોજ બંધવડ તા. રાધનપુર મુકામે શ્રી સિકોતર માતાજી અને શ્રી લીંબીજ માતાજીના દર્શન કરતાં શ્રી રઘુભાઈ દેસાઇ (ધારાસભ્યશ્રી,રાધનપુર) #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0