આજ રોજ બંધવડ તા. રાધનપુર મુકામે તલાજી ઠાકોરના ઘરે બોલામણા પ્રસંગે શ્રી રઘુભાઈ દેસાઇ (ધારાસભ્યશ્રી,રાધનપુર) તથા તાલુકા કોંગ્રસના આગેવાનોએ હાજરી આપી..

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

આજ રોજ બંધવડ તા. રાધનપુર મુકામે તલાજી ઠાકોરના ઘરે બોલામણા પ્રસંગે શ્રી રઘુભાઈ દેસાઇ (ધારાસભ્યશ્રી,રાધનપુર) તથા તાલુકા કોંગ્રસના આગેવાનોએ હાજરી આપી..

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

આજ રોજ બંધવડ તા. રાધનપુર મુકામે તલાજી ઠાકોરના ઘરે બોલામણા પ્રસંગે શ્રી રઘુભાઈ દેસાઇ (ધારાસભ્યશ્રી,રાધનપુર) તથા તાલુકા કોંગ્રસના આગેવાનોએ હાજરી આપી.. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0