તા.૧૯/૧૧/૨૦૧૯ ના રોજ સ્વર્ણિમ સંકુલ-૧ ગાંધીનગર ખાતે રાધનપુરના જાગૃત ધારાસભ્યશ્રી રઘુભાઈ દેસાઈ તેમજ ઉત્તર ગુજરાતના કોંગ્રેસ પક્ષના ધારાસભ્યો શ્રીઓનું ડેલીગેશન માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી અને નાયબ મુખ્યમંત્રીશ્રીની મુલાકાત કરી. જેમાં કમોસમી વરસાદથી થયેલ પાક નુકસાનની સહાય અંગેના, પીવાના પાણી, નર્મદા કેનાલ અને સિંચાઇનું પાણી, રેફરલ હોસ્પિટલના પ્રશ્નોની રજૂઆત કરવામાં આવી.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

તા.૧૯/૧૧/૨૦૧૯ ના રોજ સ્વર્ણિમ સંકુલ-૧ ગાંધીનગર ખાતે રાધનપુરના જાગૃત ધારાસભ્યશ્રી રઘુભાઈ દેસાઈ તેમજ ઉત્તર ગુજરાતના કોંગ્રેસ પક્ષના ધારાસભ્યો શ્રીઓનું ડેલીગેશન માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી અને નાયબ મુખ્યમંત્રીશ્રીની મુલાકાત કરી. જેમાં કમોસમી વરસાદથી થયેલ પાક નુકસાનની સહાય અંગેના, પીવાના પાણી, નર્મદા કેનાલ અને સિંચાઇનું પાણી, રેફરલ હોસ્પિટલના પ્રશ્નોની રજૂઆત કરવામાં આવી.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

તા.૧૯/૧૧/૨૦૧૯ ના રોજ સ્વર્ણિમ સંકુલ-૧ ગાંધીનગર ખાતે રાધનપુરના જાગૃત ધારાસભ્યશ્રી રઘુભાઈ દેસાઈ તેમજ ઉત્તર ગુજરાતના કોંગ્રેસ પક્ષના ધારાસભ્યો શ્રીઓનું ડેલીગેશન માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી અને નાયબ મુખ્યમંત્રીશ્રીની મુલાકાત કરી. જેમાં કમોસમી વરસાદથી થયેલ પાક નુકસાનની સહાય અંગેના, પીવાના પાણી, નર્મદા કેનાલ અને સિંચાઇનું પાણી, રેફરલ હોસ્પિટલના પ્રશ્નોની રજૂઆત કરવામાં આવી. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0