તા.૨૪/૧૧/૨૦૧૯ ના રોજ રાધનપુરના જાગૃત ધારાસભ્ય શ્રી રઘુભાઇ દેસાઇ એ સમી તાલુકાના વરાણા,માંડવી, રણાવાડા, શેરપુરા, મોટા જોરાવરપુરા ગામોની મુલાકાત લીધી. જેની કેટલીક ક્ષણો.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

તા.૨૪/૧૧/૨૦૧૯ ના રોજ રાધનપુરના જાગૃત ધારાસભ્ય શ્રી રઘુભાઇ દેસાઇ એ સમી તાલુકાના વરાણા,માંડવી, રણાવાડા, શેરપુરા, મોટા જોરાવરપુરા ગામોની મુલાકાત લીધી. જેની કેટલીક ક્ષણો.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

તા.૨૪/૧૧/૨૦૧૯ ના રોજ રાધનપુરના જાગૃત ધારાસભ્ય શ્રી રઘુભાઇ દેસાઇ એ સમી તાલુકાના વરાણા,માંડવી, રણાવાડા, શેરપુરા, મોટા જોરાવરપુરા ગામોની મુલાકાત લીધી. જેની કેટલીક ક્ષણો. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0