ત ૨૪ ૧૧ ૨૦૧૯ ન ર જ પ ટણ ખ ત ક ર ષ ન ગ પ દ વ ર મ લધ ર સ પ ર ટ સ ડ અન સરક ર કર મચ ર ઓન સન મ ન સમ ર હ ય જ ય આ પ રસ ગ પ પ ધ ધ મહ મ ડલ શ વર ૧૦૦૮ મહ તશ ર કન ર મ બ પ પ રભ તક ક પ ર ણ ધ મ શ ર મ લજ ક ક ઝ લ ય શ ર રઘ ભ ઇ દ સ ઇ ધ ર સભ ય શ ર ર ધનપ ર ત મજ સમ જન વર ષ ઠ આગ વ ન ભ વ જ શ ર ઓ કલ ક રશ ર ઓ ઉપસ થ ત રહ ય

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat
તા.૨૪/૧૧/૨૦૧૯ ના રોજ પાટણ ખાતે ક્રિષ્ના ગૃપ દ્વારા માલધારી સ્પોર્ટ્સ ડે અને સરકારી કર્મચારીઓનો સન્માન સમારોહ યોજાયો. આ પ્રસંગે પ. પૂ. ધ. ધુ. મહામંડલેશ્વર ૧૦૦૮ મહંતશ્રી કનીરામ બાપુ, પ્રભાતકાકા(પીરાણા ધામ), શ્રી માલજીકાકા(ઝીલિયા), શ્રી રઘુભાઇ દેસાઇ(ધારાસભ્ય શ્રી, રાધનપુર) તેમજ સમાજના વરિષ્ઠ આગેવાનો, ભુવાજીશ્રીઓ, કલાકારશ્રીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

તા.૨૪/૧૧/૨૦૧૯ ના રોજ પાટણ ખાતે ક્રિષ્ના ગૃપ દ્વારા માલધારી સ્પોર્ટ્સ ડે અને સરકારી કર્મચારીઓનો સન્માન સમારોહ યોજાયો. આ પ્રસંગે પ. પૂ. ધ. ધુ. મહામંડલેશ્વર ૧૦૦૮ મહંતશ્રી કનીરામ બાપુ, પ્રભાતકાકા(પીરાણા ધામ), શ્રી માલજીકાકા(ઝીલિયા), શ્રી રઘુભાઇ દેસાઇ(ધારાસભ્ય શ્રી, રાધનપુર) તેમજ સમાજના વરિષ્ઠ આગેવાનો, ભુવાજીશ્રીઓ, કલાકારશ્રીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

તા.૨૪/૧૧/૨૦૧૯ ના રોજ પાટણ ખાતે ક્રિષ્ના ગૃપ દ્વારા માલધારી સ્પોર્ટ્સ ડે અને સરકારી કર્મચારીઓનો સન્માન સમારોહ યોજાયો. આ પ્રસંગે પ. પૂ. ધ. ધુ. મહામંડલેશ્વર ૧૦૦૮ મહંતશ્રી કનીરામ બાપુ, પ્રભાતકાકા(પીરાણા ધામ), શ્રી માલજીકાકા(ઝીલિયા), શ્રી રઘુભાઇ દેસાઇ(ધારાસભ્ય શ્રી, રાધનપુર) તેમજ સમાજના વરિષ્ઠ આગેવાનો, ભુવાજીશ્રીઓ, કલાકારશ્રીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0