તા.૨૫/૧૧/૨૦૧૯ ના રોજ રાધનપુર ના જાગૃત ધારાસભ્ય શ્રી રઘુભાઇ દેસાઇ એ સમી તાલુકાના ગુજરવાડા, મુબારકપુરા, ભામાથર, માત્રોટા, ઝીલવાણા ગામોની મુલાકાત લીધી તેની એક ઝલક ...

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

તા.૨૫/૧૧/૨૦૧૯ ના રોજ રાધનપુર ના જાગૃત ધારાસભ્ય શ્રી રઘુભાઇ દેસાઇ એ સમી તાલુકાના ગુજરવાડા, મુબારકપુરા, ભામાથર, માત્રોટા, ઝીલવાણા ગામોની મુલાકાત લીધી તેની એક ઝલક ...

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

તા.૨૫/૧૧/૨૦૧૯ ના રોજ રાધનપુર ના જાગૃત ધારાસભ્ય શ્રી રઘુભાઇ દેસાઇ એ સમી તાલુકાના ગુજરવાડા, મુબારકપુરા, ભામાથર, માત્રોટા, ઝીલવાણા ગામોની મુલાકાત લીધી તેની એક ઝલક ... #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0