ત ૨૫ ૧૧ ૨૦૧૯ ન ર જ ર ધનપ ર ન જ ગ ત ધ ર સભ ય શ ર રઘ ભ ઇ દ સ ઇ એ સમ ત લ ક ન ગ જરવ ડ મ બ રકપ ર ભ મ થર મ ત ર ટ ઝ લવ ણ ગ મ ન મ લ ક ત લ ધ ત ન એક ઝલક

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat
તા.૨૫/૧૧/૨૦૧૯ ના રોજ રાધનપુર ના જાગૃત ધારાસભ્ય શ્રી રઘુભાઇ દેસાઇ એ સમી તાલુકાના ગુજરવાડા, મુબારકપુરા, ભામાથર, માત્રોટા, ઝીલવાણા ગામોની મુલાકાત લીધી તેની એક ઝલક ...

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

તા.૨૫/૧૧/૨૦૧૯ ના રોજ રાધનપુર ના જાગૃત ધારાસભ્ય શ્રી રઘુભાઇ દેસાઇ એ સમી તાલુકાના ગુજરવાડા, મુબારકપુરા, ભામાથર, માત્રોટા, ઝીલવાણા ગામોની મુલાકાત લીધી તેની એક ઝલક ...

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

તા.૨૫/૧૧/૨૦૧૯ ના રોજ રાધનપુર ના જાગૃત ધારાસભ્ય શ્રી રઘુભાઇ દેસાઇ એ સમી તાલુકાના ગુજરવાડા, મુબારકપુરા, ભામાથર, માત્રોટા, ઝીલવાણા ગામોની મુલાકાત લીધી તેની એક ઝલક ... #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0