ક ગ ર સન ધ ર સભ ય ન ધ રદ ર રજ આતન પર ણ મ સરક ર દ વ ર ઘણ જ મ ટ જ હ ર ત કરવ મ આવ છ આવન ર સમયમ પણ ખ ડ ત ભ ઈ સ થ રહ ન ત મન હ તમ ક ર ય કરવ મ આવશ

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat
કોંગ્રેસના ધારાસભ્યોની ધારદાર રજૂઆતને પરિણામે સરકાર દ્વારા ઘણી જ મોટી જાહેરાત કરવામાં આવી છે. આવનારા સમયમાં પણ ખેડૂત ભાઈ સાથે રહીને તેમના હિતમાં કાર્ય કરવામાં આવશે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

કોંગ્રેસના ધારાસભ્યોની ધારદાર રજૂઆતને પરિણામે સરકાર દ્વારા ઘણી જ મોટી જાહેરાત કરવામાં આવી છે. આવનારા સમયમાં પણ ખેડૂત ભાઈ સાથે રહીને તેમના હિતમાં કાર્ય કરવામાં આવશે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

કોંગ્રેસના ધારાસભ્યોની ધારદાર રજૂઆતને પરિણામે સરકાર દ્વારા ઘણી જ મોટી જાહેરાત કરવામાં આવી છે. આવનારા સમયમાં પણ ખેડૂત ભાઈ સાથે રહીને તેમના હિતમાં કાર્ય કરવામાં આવશે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0