ચ લ આપણ પણ સ થ મળ આવ હર ત ક ર ત ન ક મ કર ય

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat
ચાલો આપણે પણ સાથે મળી આવું હરિત ક્રાંતિનું કામ કરીયે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

ચાલો આપણે પણ સાથે મળી આવું હરિત ક્રાંતિનું કામ કરીયે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

ચાલો આપણે પણ સાથે મળી આવું હરિત ક્રાંતિનું કામ કરીયે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0