બીજી ડિસેમ્બરે ખાસ ગામોની મુલાકાત હેતુ નીકળીશું તો આપના પ્રશ્નો અથવા ઉપાયો લઈને ચોક્કસ હાજર રહેવા વિનંતી.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

બીજી ડિસેમ્બરે ખાસ ગામોની મુલાકાત હેતુ નીકળીશું તો આપના પ્રશ્નો અથવા ઉપાયો લઈને ચોક્કસ હાજર રહેવા વિનંતી.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

બીજી ડિસેમ્બરે ખાસ ગામોની મુલાકાત હેતુ નીકળીશું તો આપના પ્રશ્નો અથવા ઉપાયો લઈને ચોક્કસ હાજર રહેવા વિનંતી. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0