બ જ ડ સ મ બર ખ સ ગ મ ન મ લ ક ત હ ત ન કળ શ ત આપન પ રશ ન અથવ ઉપ ય લઈન ચ ક કસ હ જર રહ વ વ ન ત

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat
બીજી ડિસેમ્બરે ખાસ ગામોની મુલાકાત હેતુ નીકળીશું તો આપના પ્રશ્નો અથવા ઉપાયો લઈને ચોક્કસ હાજર રહેવા વિનંતી.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

બીજી ડિસેમ્બરે ખાસ ગામોની મુલાકાત હેતુ નીકળીશું તો આપના પ્રશ્નો અથવા ઉપાયો લઈને ચોક્કસ હાજર રહેવા વિનંતી.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

બીજી ડિસેમ્બરે ખાસ ગામોની મુલાકાત હેતુ નીકળીશું તો આપના પ્રશ્નો અથવા ઉપાયો લઈને ચોક્કસ હાજર રહેવા વિનંતી. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0