ત ૩૦ નવ મ બર શન વ ર બપ ર ૦૧ ૦૦ કલ ક ખ સ જન વ દન આ દ લનમ જ ડ વ ન ભ લત નહ ક ગ ર સ પક ષ આપન હક મ ટ લડ રહ છ ત ય ર અચ ક જ ડ ઈન સમર થન આપ

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat
તા. ૩૦ નવેમ્બર, શનિવાર, બપોરે ૦૧:૦૦ કલાકે ખાસ જન વેદના આંદોલનમાં જોડાવાનું ભૂલતા નહિ. કોંગ્રેસ પક્ષ આપના હકો માટે લડી રહી છે ત્યારે અચૂક જોડાઈને સમર્થન આપો.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

તા. ૩૦ નવેમ્બર, શનિવાર, બપોરે ૦૧:૦૦ કલાકે ખાસ જન વેદના આંદોલનમાં જોડાવાનું ભૂલતા નહિ. કોંગ્રેસ પક્ષ આપના હકો માટે લડી રહી છે ત્યારે અચૂક જોડાઈને સમર્થન આપો.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

તા. ૩૦ નવેમ્બર, શનિવાર, બપોરે ૦૧:૦૦ કલાકે ખાસ જન વેદના આંદોલનમાં જોડાવાનું ભૂલતા નહિ. કોંગ્રેસ પક્ષ આપના હકો માટે લડી રહી છે ત્યારે અચૂક જોડાઈને સમર્થન આપો. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0