ત ૨૮ ૧૧ ૨૦૧૯ન ર જ ગ મત પ ર અમદ વ દ ખ ત શ ર મ મ ઈ સ ક તર મ ત જ ન ત ત ય વ ર ષ ક મહ ત સવ ય જ ય આ પ રસ ગ શ ર રઘ ભ ઇ દ સ ઇ ધ ર સભ યશ ર ર ધનપ ર ઉપસ થ ત રહ ય

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat
તા.૨૮/૧૧/૨૦૧૯ના રોજ ગોમતીપુર (અમદાવાદ) ખાતે શ્રી મોમાઈ-સિકોતર માતાજીનો તૃતીય વાર્ષિક મહોત્સવ યોજાયો. આ પ્રસંગે શ્રી રઘુભાઇ દેસાઇ (ધારાસભ્યશ્રી,રાધનપુર ) ઉપસ્થિત રહ્યા.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

તા.૨૮/૧૧/૨૦૧૯ના રોજ ગોમતીપુર (અમદાવાદ) ખાતે શ્રી મોમાઈ-સિકોતર માતાજીનો તૃતીય વાર્ષિક મહોત્સવ યોજાયો. આ પ્રસંગે શ્રી રઘુભાઇ દેસાઇ (ધારાસભ્યશ્રી,રાધનપુર ) ઉપસ્થિત રહ્યા.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

તા.૨૮/૧૧/૨૦૧૯ના રોજ ગોમતીપુર (અમદાવાદ) ખાતે શ્રી મોમાઈ-સિકોતર માતાજીનો તૃતીય વાર્ષિક મહોત્સવ યોજાયો. આ પ્રસંગે શ્રી રઘુભાઇ દેસાઇ (ધારાસભ્યશ્રી,રાધનપુર ) ઉપસ્થિત રહ્યા. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0