ઈશ વર સદગતન આત મ ન શ ત આપ અન પર વ રન આઘ ત સહન કરવ ન શક ત આપ આવ ગ ન હ ત ક ત ય પર ખ બ કડક પગલ લ વ જ ઈએ

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat
ઈશ્વર સદગતના આત્માને શાંતિ આપે અને પરિવારને આઘાત સહન કરવાની શક્તિ આપે.
આવા ગુનાહિત કૃત્યો પર ખૂબ કડક પગલાં લેવા જોઈએ.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

ઈશ્વર સદગતના આત્માને શાંતિ આપે અને પરિવારને આઘાત સહન કરવાની શક્તિ આપે.
આવા ગુનાહિત કૃત્યો પર ખૂબ કડક પગલાં લેવા જોઈએ.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

ઈશ્વર સદગતના આત્માને શાંતિ આપે અને પરિવારને આઘાત સહન કરવાની શક્તિ આપે. આવા ગુનાહિત કૃત્યો પર ખૂબ કડક પગલાં લેવા જોઈએ. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0