ત ૦૨ ૧૨ ૨૦૧૯ ન ર જ ર ધનપ ર ન જ ગ ત ધ ર સભ ય શ ર રઘ ભ ઇ દ સ ઇ એ ર ધનપ ર ત લ ક ન બ દરપ ર ધરવડ ક મલપ ર ગ મ ન મ લ ક ત લ ધ ત ન એક ઝલક

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat
તા.૦૨/૧૨/૨૦૧૯ ના રોજ રાધનપુર ના જાગૃત ધારાસભ્ય શ્રી રઘુભાઇ દેસાઇ એ રાધનપુર  તાલુકાના બાદરપુરા, ધરવડી, કામલપુર ગામોની મુલાકાત લીધી તેની એક ઝલક ...

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

તા.૦૨/૧૨/૨૦૧૯ ના રોજ રાધનપુર ના જાગૃત ધારાસભ્ય શ્રી રઘુભાઇ દેસાઇ એ રાધનપુર તાલુકાના બાદરપુરા, ધરવડી, કામલપુર ગામોની મુલાકાત લીધી તેની એક ઝલક ...

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

તા.૦૨/૧૨/૨૦૧૯ ના રોજ રાધનપુર ના જાગૃત ધારાસભ્ય શ્રી રઘુભાઇ દેસાઇ એ રાધનપુર તાલુકાના બાદરપુરા, ધરવડી, કામલપુર ગામોની મુલાકાત લીધી તેની એક ઝલક ... #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0