બિન સચિવાલયની પરીક્ષામાં ગેરરીતિને લઇને ગઇકાલથી મોટી સંખ્યામાં પરીક્ષાર્થીઓ આંદોલન કરી રહ્યા છે જેની સામે સરકારે મંત્રણાઓ શરુ કરી છે. પરંતુ સંપૂર્ણ ન્યાય ન મળે ત્યાં સુધી અમે આ તમામ વિદ્યાર્થીઓની સાથે છીએ. સવાલ ભવિષ્યનો હોય તો એમાં સમસ્યા ન ચાલે બસ યોગ્ય સમાધાન જ ચાલે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

બિન સચિવાલયની પરીક્ષામાં ગેરરીતિને લઇને ગઇકાલથી મોટી સંખ્યામાં પરીક્ષાર્થીઓ આંદોલન કરી રહ્યા છે જેની સામે સરકારે મંત્રણાઓ શરુ કરી છે. પરંતુ સંપૂર્ણ ન્યાય ન મળે ત્યાં સુધી અમે આ તમામ વિદ્યાર્થીઓની સાથે છીએ. સવાલ ભવિષ્યનો હોય તો એમાં સમસ્યા ન ચાલે બસ યોગ્ય સમાધાન જ ચાલે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

બિન સચિવાલયની પરીક્ષામાં ગેરરીતિને લઇને ગઇકાલથી મોટી સંખ્યામાં પરીક્ષાર્થીઓ આંદોલન કરી રહ્યા છે જેની સામે સરકારે મંત્રણાઓ શરુ કરી છે. પરંતુ સંપૂર્ણ ન્યાય ન મળે ત્યાં સુધી અમે આ તમામ વિદ્યાર્થીઓની સાથે છીએ. સવાલ ભવિષ્યનો હોય તો એમાં સમસ્યા ન ચાલે બસ યોગ્ય સમાધાન જ ચાલે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0