આજ રોજ રાધનપુર મુકામે સંજીવની હોસ્પિટલના ઉદ્દઘાટન પ્રસંગે પ. પૂ. સંત શ્રી નિજાનંદ બાપુ, ગેનીબેન ઠાકોર (ધારાસભ્ય શ્રી ,વાવ) સાથે ઉપસ્થિતીની એક ઝલક

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

આજ રોજ રાધનપુર મુકામે સંજીવની હોસ્પિટલના ઉદ્દઘાટન પ્રસંગે પ. પૂ. સંત શ્રી નિજાનંદ બાપુ, ગેનીબેન ઠાકોર (ધારાસભ્ય શ્રી ,વાવ) સાથે ઉપસ્થિતીની એક ઝલક

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

આજ રોજ રાધનપુર મુકામે સંજીવની હોસ્પિટલના ઉદ્દઘાટન પ્રસંગે પ. પૂ. સંત શ્રી નિજાનંદ બાપુ, ગેનીબેન ઠાકોર (ધારાસભ્ય શ્રી ,વાવ) સાથે ઉપસ્થિતીની એક ઝલક #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0