તા.૦૭/૧૨/૨૦૧૯ ના રોજ મુ. નગરાસણ તા. કડી મુકામે શ્રી રામદેવપીર મહારાજ મૂર્તિ પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ યોજાયો.આ પ્રસંગે શ્રીબળદેવજી ઠાકોર (ધારાસભ્યશ્રી,કડી) શ્રી રઘુભાઇ દેસાઇ(ધારાસભ્યશ્રી,રાધનપુર) ઉપસ્થિત રહ્યા.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

તા.૦૭/૧૨/૨૦૧૯ ના રોજ મુ. નગરાસણ તા. કડી મુકામે શ્રી રામદેવપીર મહારાજ મૂર્તિ પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ યોજાયો.આ પ્રસંગે શ્રીબળદેવજી ઠાકોર (ધારાસભ્યશ્રી,કડી) શ્રી રઘુભાઇ દેસાઇ(ધારાસભ્યશ્રી,રાધનપુર) ઉપસ્થિત રહ્યા.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

તા.૦૭/૧૨/૨૦૧૯ ના રોજ મુ. નગરાસણ તા. કડી મુકામે શ્રી રામદેવપીર મહારાજ મૂર્તિ પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ યોજાયો.આ પ્રસંગે શ્રીબળદેવજી ઠાકોર (ધારાસભ્યશ્રી,કડી) શ્રી રઘુભાઇ દેસાઇ(ધારાસભ્યશ્રી,રાધનપુર) ઉપસ્થિત રહ્યા. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0