તા.૨૧/૧૨/૨૦૧૯ ના રોજ મુ.વાવ જી. બનાસકાંઠા મુકામે શ્રી સિકોતર પરિવાર વાવ દ્વારા તેજસ્વી તારલાઓના સન્માન સમારોહ તેમજ શ્રી રઘુભાઈ દેસાઇ (ધારાસભ્યશ્રી,રાધનપુર) નો સન્માન સમારોહ યોજાયો.આ પ્રસંગે ગેનીબેન ઠાકોર (ધારાસભ્ય શ્રી,વાવ) ગુલાબસિંહ રાજપુત (ધારાસભ્યશ્રી થરાદ) ઠાકરશીભાઈ ભુવાજી, નાગજીભાઈ દેસાઇ (ઉમેદપુરા) તેમજ રબારી સમાજના આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

તા.૨૧/૧૨/૨૦૧૯ ના રોજ મુ.વાવ જી. બનાસકાંઠા મુકામે શ્રી સિકોતર પરિવાર વાવ દ્વારા તેજસ્વી તારલાઓના સન્માન સમારોહ તેમજ શ્રી રઘુભાઈ દેસાઇ (ધારાસભ્યશ્રી,રાધનપુર) નો સન્માન સમારોહ યોજાયો.આ પ્રસંગે ગેનીબેન ઠાકોર (ધારાસભ્ય શ્રી,વાવ) ગુલાબસિંહ રાજપુત (ધારાસભ્યશ્રી થરાદ) ઠાકરશીભાઈ ભુવાજી, નાગજીભાઈ દેસાઇ (ઉમેદપુરા) તેમજ રબારી સમાજના આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

તા.૨૧/૧૨/૨૦૧૯ ના રોજ મુ.વાવ જી. બનાસકાંઠા મુકામે શ્રી સિકોતર પરિવાર વાવ દ્વારા તેજસ્વી તારલાઓના સન્માન સમારોહ તેમજ શ્રી રઘુભાઈ દેસાઇ (ધારાસભ્યશ્રી,રાધનપુર) નો સન્માન સમારોહ યોજાયો.આ પ્રસંગે ગેનીબેન ઠાકોર (ધારાસભ્ય શ્રી,વાવ) ગુલાબસિંહ રાજપુત (ધારાસભ્યશ્રી થરાદ) ઠાકરશીભાઈ ભુવાજી, નાગજીભાઈ દેસાઇ (ઉમેદપુરા) તેમજ રબારી સમાજના આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0