તા.૨૧/૧૨/૨૦૧૯ ના રોજ સિકોતર માતાજી નું મંદિર મુ.વાવ જી. બનાસકાંઠા મુકામે અમરતભાઈ પિરાભાઈ દેસાઇ દ્વારા શ્રી રઘુભાઈ દેસાઇ (ધારાસભ્યશ્રી,રાધનપુર)ની સાકરતુલા યોજાઈ.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

તા.૨૧/૧૨/૨૦૧૯ ના રોજ સિકોતર માતાજી નું મંદિર મુ.વાવ જી. બનાસકાંઠા મુકામે અમરતભાઈ પિરાભાઈ દેસાઇ દ્વારા શ્રી રઘુભાઈ દેસાઇ (ધારાસભ્યશ્રી,રાધનપુર)ની સાકરતુલા યોજાઈ.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

તા.૨૧/૧૨/૨૦૧૯ ના રોજ સિકોતર માતાજી નું મંદિર મુ.વાવ જી. બનાસકાંઠા મુકામે અમરતભાઈ પિરાભાઈ દેસાઇ દ્વારા શ્રી રઘુભાઈ દેસાઇ (ધારાસભ્યશ્રી,રાધનપુર)ની સાકરતુલા યોજાઈ. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0