તા.૨૫/૧૨/૨૦૧૯ ના રોજ રાધનપુર ના જાગૃત ધારાસભ્ય શ્રી રઘુભાઇ દેસાઇ એ સાંતલપુર તાલુકાના કોલિવાડા, ઝાંઝણસર, ઝેકડા, ફૂલપુરા ગામોની મુલાકાત લીધી...

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

તા.૨૫/૧૨/૨૦૧૯ ના રોજ રાધનપુર ના જાગૃત ધારાસભ્ય શ્રી રઘુભાઇ દેસાઇ એ સાંતલપુર તાલુકાના કોલિવાડા, ઝાંઝણસર, ઝેકડા, ફૂલપુરા ગામોની મુલાકાત લીધી...

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

તા.૨૫/૧૨/૨૦૧૯ ના રોજ રાધનપુર ના જાગૃત ધારાસભ્ય શ્રી રઘુભાઇ દેસાઇ એ સાંતલપુર તાલુકાના કોલિવાડા, ઝાંઝણસર, ઝેકડા, ફૂલપુરા ગામોની મુલાકાત લીધી... #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0