તા.૦૫/૦૧/૨૦૨૦ ના રોજ લીંબોજ માતાજી નું મંદિર મુ. બાબરી તા.સમી એ નરેશભાઈ માધાભાઇ દેસાઇ દ્વારા સાકરતુલા યોજાઈ. જેમાં ખાસ હાજરી આપી.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

તા.૦૫/૦૧/૨૦૨૦ ના રોજ લીંબોજ માતાજી નું મંદિર મુ. બાબરી તા.સમી એ નરેશભાઈ માધાભાઇ દેસાઇ દ્વારા સાકરતુલા યોજાઈ. જેમાં ખાસ હાજરી આપી.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

તા.૦૫/૦૧/૨૦૨૦ ના રોજ લીંબોજ માતાજી નું મંદિર મુ. બાબરી તા.સમી એ નરેશભાઈ માધાભાઇ દેસાઇ દ્વારા સાકરતુલા યોજાઈ. જેમાં ખાસ હાજરી આપી. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0