તા.૧૯/૦૧/૨૦૨૦ ના રોજ ભૈરવ દાદા નુ મંદિર મુ. અરજણસર તા. રાધનપુર મુકામે રામાભાઇ મેહાભાઈ ચૌધરી અને ભાવાભાઈ રામશીભાઇ ચૌધરી દ્વારા શ્રી રઘુભાઈ દેસાઇ (ધારાસભ્યશ્રી,રાધનપુર)ની સાકરતુલા યોજાઈ.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

તા.૧૯/૦૧/૨૦૨૦ ના રોજ ભૈરવ દાદા નુ મંદિર મુ. અરજણસર તા. રાધનપુર મુકામે રામાભાઇ મેહાભાઈ ચૌધરી અને ભાવાભાઈ રામશીભાઇ ચૌધરી દ્વારા શ્રી રઘુભાઈ દેસાઇ (ધારાસભ્યશ્રી,રાધનપુર)ની સાકરતુલા યોજાઈ.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

તા.૧૯/૦૧/૨૦૨૦ ના રોજ ભૈરવ દાદા નુ મંદિર મુ. અરજણસર તા. રાધનપુર મુકામે રામાભાઇ મેહાભાઈ ચૌધરી અને ભાવાભાઈ રામશીભાઇ ચૌધરી દ્વારા શ્રી રઘુભાઈ દેસાઇ (ધારાસભ્યશ્રી,રાધનપુર)ની સાકરતુલા યોજાઈ. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0