રાધનપુર તાલુકાના નીચે મુજબના ગામોનો પ્રવાસ કાર્યક્રમ આ પ્રમાણે છે. તો સ્વતંત્રતા દિવસ પર મળીયે અને પ્રશ્નોનું નિરાકરણ લાવવાનો પ્રયત્ન કરીયે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

રાધનપુર તાલુકાના નીચે મુજબના ગામોનો પ્રવાસ કાર્યક્રમ આ પ્રમાણે છે. તો સ્વતંત્રતા દિવસ પર મળીયે અને પ્રશ્નોનું નિરાકરણ લાવવાનો પ્રયત્ન કરીયે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

રાધનપુર તાલુકાના નીચે મુજબના ગામોનો પ્રવાસ કાર્યક્રમ આ પ્રમાણે છે. તો સ્વતંત્રતા દિવસ પર મળીયે અને પ્રશ્નોનું નિરાકરણ લાવવાનો પ્રયત્ન કરીયે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0