તા.૧૯/૦૨/૨૦૨૦ ને બુધવાર ના રોજ ગોગા મહારાજ ધામ, મુ. અબાસણ જી. મહેસાણા મુકામે ધનાભાઇ દેસાઇ દ્વારા રઘુભાઇ દેસાઈ (ધારાસભ્યશ્રી,રાધનપુર) માટે કરવામાં આવેલી માનતા પુરી કરવામાં આવી.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

તા.૧૯/૦૨/૨૦૨૦ ને બુધવાર ના રોજ ગોગા મહારાજ ધામ, મુ. અબાસણ જી. મહેસાણા મુકામે ધનાભાઇ દેસાઇ દ્વારા રઘુભાઇ દેસાઈ (ધારાસભ્યશ્રી,રાધનપુર) માટે કરવામાં આવેલી માનતા પુરી કરવામાં આવી.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

તા.૧૯/૦૨/૨૦૨૦ ને બુધવાર ના રોજ ગોગા મહારાજ ધામ, મુ. અબાસણ જી. મહેસાણા મુકામે ધનાભાઇ દેસાઇ દ્વારા રઘુભાઇ દેસાઈ (ધારાસભ્યશ્રી,રાધનપુર) માટે કરવામાં આવેલી માનતા પુરી કરવામાં આવી. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0