તા.૨૫/૦૨/૨૦૨૦ ને મંગળવાર રોજ ગાંધીનગર ખાતે શ્રી પેથલભાઇ નાથાભાઈ ચાવડા કન્યા સંકુલ- રાધનપુર ના ખાત મુહૂર્ત સમારોહનું વઢિયાર,ચોરાડ, વાગડ આહીર સમાજનાં આગેવાનો દ્વારા શ્રી રઘુભાઈ દેસાઇ (ધારાસભ્યશ્રી,રાધનપુર) ને આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

તા.૨૫/૦૨/૨૦૨૦ ને મંગળવાર રોજ ગાંધીનગર ખાતે શ્રી પેથલભાઇ નાથાભાઈ ચાવડા કન્યા સંકુલ- રાધનપુર ના ખાત મુહૂર્ત સમારોહનું વઢિયાર,ચોરાડ, વાગડ આહીર સમાજનાં આગેવાનો દ્વારા શ્રી રઘુભાઈ દેસાઇ (ધારાસભ્યશ્રી,રાધનપુર) ને આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

તા.૨૫/૦૨/૨૦૨૦ ને મંગળવાર રોજ ગાંધીનગર ખાતે શ્રી પેથલભાઇ નાથાભાઈ ચાવડા કન્યા સંકુલ- રાધનપુર ના ખાત મુહૂર્ત સમારોહનું વઢિયાર,ચોરાડ, વાગડ આહીર સમાજનાં આગેવાનો દ્વારા શ્રી રઘુભાઈ દેસાઇ (ધારાસભ્યશ્રી,રાધનપુર) ને આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0