તા.૨૫/૧૨/૨૦૧૯ ના દિવસે પત્ર લખી રાધનપુર વિધાનસભાના સાંતલપુર/રાધનપુર તાલુકાના ગ્રામ્ય વિસ્તારને જોડતા રોડના જોબ નંબર ફાળવવા માટેની રજુઆત કરી હતી. એ રજૂઆત અંતગર્ત બે રોડના જોબ નંબર ફળવાઇ ગયા..

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

તા.૨૫/૧૨/૨૦૧૯ ના દિવસે પત્ર લખી રાધનપુર વિધાનસભાના સાંતલપુર/રાધનપુર તાલુકાના ગ્રામ્ય વિસ્તારને જોડતા રોડના જોબ નંબર ફાળવવા માટેની રજુઆત કરી હતી. એ રજૂઆત અંતગર્ત બે રોડના જોબ નંબર ફળવાઇ ગયા..

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

તા.૨૫/૧૨/૨૦૧૯ ના દિવસે પત્ર લખી રાધનપુર વિધાનસભાના સાંતલપુર/રાધનપુર તાલુકાના ગ્રામ્ય વિસ્તારને જોડતા રોડના જોબ નંબર ફાળવવા માટેની રજુઆત કરી હતી. એ રજૂઆત અંતગર્ત બે રોડના જોબ નંબર ફળવાઇ ગયા.. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0