તા.૦૧/૦૩/૨૦૨૦ ને રવિવાર ના રોજ રાધનપુર મુકામે પ્રજાપિતા બ્રહ્માકુમારી ઈશ્વરીય વિશ્વ વિદ્યાલય દ્વારા શ્રી રઘુભાઈ દેસાઇ (ધારાસભ્યશ્રી,રાધનપુર) નો સત્કાર સમારંભ યોજાયો. જેની કેટલીક તસવીર...

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

તા.૦૧/૦૩/૨૦૨૦ ને રવિવાર ના રોજ રાધનપુર મુકામે પ્રજાપિતા બ્રહ્માકુમારી ઈશ્વરીય વિશ્વ વિદ્યાલય દ્વારા શ્રી રઘુભાઈ દેસાઇ (ધારાસભ્યશ્રી,રાધનપુર) નો સત્કાર સમારંભ યોજાયો. જેની કેટલીક તસવીર...

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

તા.૦૧/૦૩/૨૦૨૦ ને રવિવાર ના રોજ રાધનપુર મુકામે પ્રજાપિતા બ્રહ્માકુમારી ઈશ્વરીય વિશ્વ વિદ્યાલય દ્વારા શ્રી રઘુભાઈ દેસાઇ (ધારાસભ્યશ્રી,રાધનપુર) નો સત્કાર સમારંભ યોજાયો. જેની કેટલીક તસવીર... #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0