લોકતાંત્રિક દેશ પરના વિશ્વાસને અડગ રાખવા માટે ૦૧ માર્ચ, ૨૦૨૦ થી સમગ્ર ગુજરાત રાજ્યમાં પ્રારંભ થયો છે. નીચેની લિંક પર ક્લિક કરો અને એપ ડાઉનલોડ કરો તથા ડીઝીટલ સદસ્યતા નોંધાવો. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.inc.registration

ડિજિટલ, સદસ્યતા, અભિયાનનો, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  ડિજિટલ, સદસ્યતા, અભિયાનનો, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

લોકતાંત્રિક દેશ પરના વિશ્વાસને અડગ રાખવા માટે ૦૧ માર્ચ, ૨૦૨૦ થી સમગ્ર ગુજરાત રાજ્યમાં #ડિજિટલ #સદસ્યતા #અભિયાનનો પ્રારંભ થયો છે. નીચેની લિંક પર ક્લિક કરો અને એપ ડાઉનલોડ કરો તથા ડીઝીટલ સદસ્યતા નોંધાવો.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.inc.registration

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

લોકતાંત્રિક દેશ પરના વિશ્વાસને અડગ રાખવા માટે ૦૧ માર્ચ, ૨૦૨૦ થી સમગ્ર ગુજરાત રાજ્યમાં #ડિજિટલ #સદસ્યતા #અભિયાનનો પ્રારંભ થયો છે. નીચેની લિંક પર ક્લિક કરો અને એપ ડાઉનલોડ કરો તથા ડીઝીટલ સદસ્યતા નોંધાવો. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.inc.registration #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0