તા.૦૬/૦૪/૨૦૨૦ ના રોજ શ્રી સુરભિ ગૌધામ - રાધનપુરની મુલાકાત લીધી. તેમજ ગૌ માતા ના ઘાસચારા માટે ૫૧,૦૦૦/- રૂપિયાનું દાન આપવામાં આવ્યું.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

તા.૦૬/૦૪/૨૦૨૦ ના રોજ શ્રી સુરભિ ગૌધામ - રાધનપુરની મુલાકાત લીધી. તેમજ ગૌ માતા ના ઘાસચારા માટે ૫૧,૦૦૦/- રૂપિયાનું દાન આપવામાં આવ્યું.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

તા.૦૬/૦૪/૨૦૨૦ ના રોજ શ્રી સુરભિ ગૌધામ - રાધનપુરની મુલાકાત લીધી. તેમજ ગૌ માતા ના ઘાસચારા માટે ૫૧,૦૦૦/- રૂપિયાનું દાન આપવામાં આવ્યું. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0