તા.૨૬/૦૫/૨૦૨૦ ના રોજ રાધનપુર નગરપાલિકા વિસ્તાર ના કેબિન ધારકો અને વેપારીઓ સાથે મિટિંગ કરી અને તેમની રજૂઆતો સાંભળવામાં આવી.તેમજ પ્રાંત અધિકારીશ્રી, રાધનપુરને રૂબરૂ મળી આવેદન પત્ર આપવામાં આવ્યું.જેમાં નવીનભાઈ પટેલ, કાનજીભાઈ પરમાર, કમુબેન ભુરાભાઈ ઠાકોર, મહેશભાઈ અદા, હરદાસભાઈ આહીર. વગેરે હાજર રહ્યા.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

તા.૨૬/૦૫/૨૦૨૦ ના રોજ રાધનપુર નગરપાલિકા વિસ્તાર ના કેબિન ધારકો અને વેપારીઓ સાથે મિટિંગ કરી અને તેમની રજૂઆતો સાંભળવામાં આવી.તેમજ પ્રાંત અધિકારીશ્રી, રાધનપુરને રૂબરૂ મળી આવેદન પત્ર આપવામાં આવ્યું.જેમાં નવીનભાઈ પટેલ, કાનજીભાઈ પરમાર, કમુબેન ભુરાભાઈ ઠાકોર, મહેશભાઈ અદા, હરદાસભાઈ આહીર. વગેરે હાજર રહ્યા.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

તા.૨૬/૦૫/૨૦૨૦ ના રોજ રાધનપુર નગરપાલિકા વિસ્તાર ના કેબિન ધારકો અને વેપારીઓ સાથે મિટિંગ કરી અને તેમની રજૂઆતો સાંભળવામાં આવી.તેમજ પ્રાંત અધિકારીશ્રી, રાધનપુરને રૂબરૂ મળી આવેદન પત્ર આપવામાં આવ્યું.જેમાં નવીનભાઈ પટેલ, કાનજીભાઈ પરમાર, કમુબેન ભુરાભાઈ ઠાકોર, મહેશભાઈ અદા, હરદાસભાઈ આહીર. વગેરે હાજર રહ્યા. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0