તા.૨૬/૦૫/૨૦૨૦ ના રોજ પ્રાંત કચેરી, સમી ખાતે ટેકાના ભાવે ચણાની ખરીદી ચાલુ રાખવા, નર્મદા કેનાલ મારફતે સમી તાલુકાના ગામોના તળાવો અને આડબંધોમાં પાણી ભરવા બાબતે પ્રાંત અધિકારીશ્રી, સમીને આવેદન પત્ર આપવામાં આવ્યું.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

તા.૨૬/૦૫/૨૦૨૦ ના રોજ પ્રાંત કચેરી, સમી ખાતે ટેકાના ભાવે ચણાની ખરીદી ચાલુ રાખવા, નર્મદા કેનાલ મારફતે સમી તાલુકાના ગામોના તળાવો અને આડબંધોમાં પાણી ભરવા બાબતે પ્રાંત અધિકારીશ્રી, સમીને આવેદન પત્ર આપવામાં આવ્યું.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

તા.૨૬/૦૫/૨૦૨૦ ના રોજ પ્રાંત કચેરી, સમી ખાતે ટેકાના ભાવે ચણાની ખરીદી ચાલુ રાખવા, નર્મદા કેનાલ મારફતે સમી તાલુકાના ગામોના તળાવો અને આડબંધોમાં પાણી ભરવા બાબતે પ્રાંત અધિકારીશ્રી, સમીને આવેદન પત્ર આપવામાં આવ્યું. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0