તા.૨૧/૦૬/૨૦૨૦ ના રોજ શ્રી ભીડભંજન હનુમાનજી ગૌ શાળા, વારાહીની મુલાકાત લીધી.તેમજ તા.૨૩/૦૬/૨૦૨૦ ના રોજ ગૌ શાળા અને પાંજરા પોળ માટે આર્થિક સહાય માટે પેકેજ જાહેર કરવા માટે માન. મુખ્યમંત્રીશ્રી ને પત્ર મારફતે રજૂઆત કરી.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

તા.૨૧/૦૬/૨૦૨૦ ના રોજ શ્રી ભીડભંજન હનુમાનજી ગૌ શાળા, વારાહીની મુલાકાત લીધી.તેમજ તા.૨૩/૦૬/૨૦૨૦ ના રોજ ગૌ શાળા અને પાંજરા પોળ માટે આર્થિક સહાય માટે પેકેજ જાહેર કરવા માટે માન. મુખ્યમંત્રીશ્રી ને પત્ર મારફતે રજૂઆત કરી.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

તા.૨૧/૦૬/૨૦૨૦ ના રોજ શ્રી ભીડભંજન હનુમાનજી ગૌ શાળા, વારાહીની મુલાકાત લીધી.તેમજ તા.૨૩/૦૬/૨૦૨૦ ના રોજ ગૌ શાળા અને પાંજરા પોળ માટે આર્થિક સહાય માટે પેકેજ જાહેર કરવા માટે માન. મુખ્યમંત્રીશ્રી ને પત્ર મારફતે રજૂઆત કરી. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0