કુવામાં ઉતરતી ડોલ નમે છે તો પાણી ભરાઈને બહાર આવે છે ,જીવનનું પણ આવું જ છે,જે નમે છે તે પ્રાપ્ત કરે છે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

કુવામાં ઉતરતી ડોલ નમે છે તો પાણી ભરાઈને બહાર આવે છે ,જીવનનું પણ આવું જ છે,જે નમે છે તે પ્રાપ્ત કરે છે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

કુવામાં ઉતરતી ડોલ નમે છે તો પાણી ભરાઈને બહાર આવે છે ,જીવનનું પણ આવું જ છે,જે નમે છે તે પ્રાપ્ત કરે છે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0