પુસ્તકનું મૂલ્ય રત્ન કરતા પણ અધિક છે. રત્ન બહાર ની ચમક બતાવે છે, જયારે પુસ્તક અંતઃકરણ ને ઉજ્વળ કરે છે. -મહાત્મા ગાંધી

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

પુસ્તકનું મૂલ્ય રત્ન કરતા પણ અધિક છે. રત્ન બહાર ની ચમક બતાવે છે, જયારે પુસ્તક અંતઃકરણ ને ઉજ્વળ કરે છે. -મહાત્મા ગાંધી

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

પુસ્તકનું મૂલ્ય રત્ન કરતા પણ અધિક છે. રત્ન બહાર ની ચમક બતાવે છે, જયારે પુસ્તક અંતઃકરણ ને ઉજ્વળ કરે છે. -મહાત્મા ગાંધી #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0