સ્વાસ્થ્ય સૌથી મોટી ભેટ છે ,સંતોષ સૌથી મોટું ધન છે અને વફાદારી સૌથી મોટો સંબંધ. -ગૌતમ બુદ્ધ

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

સ્વાસ્થ્ય સૌથી મોટી ભેટ છે ,સંતોષ સૌથી મોટું ધન છે અને વફાદારી સૌથી મોટો સંબંધ. -ગૌતમ બુદ્ધ

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

સ્વાસ્થ્ય સૌથી મોટી ભેટ છે ,સંતોષ સૌથી મોટું ધન છે અને વફાદારી સૌથી મોટો સંબંધ. -ગૌતમ બુદ્ધ #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0