આ સંસારમાં જો તમે કોઈ વસ્તુ ઉપર સંપૂર્ણ પણે વિશ્વાસ મૂકી શકો એમ હોય તો એ તમારું મન છે, જે લોકો પોતાના મનનો, પોતાના હૃદયનો સાદ સાંભળીને ચાલે છે તે હંમેશા સુખી રહે છે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

આ સંસારમાં જો તમે કોઈ વસ્તુ ઉપર સંપૂર્ણ પણે વિશ્વાસ મૂકી શકો એમ હોય તો એ તમારું મન છે, જે લોકો
પોતાના મનનો, પોતાના હૃદયનો સાદ સાંભળીને ચાલે છે તે હંમેશા સુખી રહે છે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

આ સંસારમાં જો તમે કોઈ વસ્તુ ઉપર સંપૂર્ણ પણે વિશ્વાસ મૂકી શકો એમ હોય તો એ તમારું મન છે, જે લોકો પોતાના મનનો, પોતાના હૃદયનો સાદ સાંભળીને ચાલે છે તે હંમેશા સુખી રહે છે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0