સંબંધમાં ચંદનનો સંકલ્પ હોવો જોઈએ ,જે હાજર ટુકડા થઇ જાય તો પણ તેની સુગંધ ગુમાવતો નથી.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

સંબંધમાં ચંદનનો સંકલ્પ હોવો જોઈએ ,જે હાજર ટુકડા થઇ જાય તો પણ તેની સુગંધ ગુમાવતો નથી.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

સંબંધમાં ચંદનનો સંકલ્પ હોવો જોઈએ ,જે હાજર ટુકડા થઇ જાય તો પણ તેની સુગંધ ગુમાવતો નથી. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0