તા.૦૧/૦૯/૨૦૨૦ ના રોજ અબિયાણા થી પેદાશપુરા જતા રસ્તા પર બનાસ નદી પર બનતા નવા પુલની મુલાકાત લીધી. અને તાત્કાલિક પુલનું અધૂરું કામ ચાલુ કરવા સરકારશ્રી ને રજૂઆત કરી.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

તા.૦૧/૦૯/૨૦૨૦ ના રોજ અબિયાણા થી પેદાશપુરા જતા રસ્તા પર બનાસ નદી પર બનતા નવા પુલની મુલાકાત લીધી. અને તાત્કાલિક પુલનું અધૂરું કામ ચાલુ કરવા સરકારશ્રી ને રજૂઆત કરી.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

તા.૦૧/૦૯/૨૦૨૦ ના રોજ અબિયાણા થી પેદાશપુરા જતા રસ્તા પર બનાસ નદી પર બનતા નવા પુલની મુલાકાત લીધી. અને તાત્કાલિક પુલનું અધૂરું કામ ચાલુ કરવા સરકારશ્રી ને રજૂઆત કરી. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0