તા.૦૧/૦૯/૨૦૨૦ ના રોજ રાધનપુર વિધાનસભા મત વિસ્તારના અતિભારે વરસાદ થી અસરગ્રસ્ત ગામો ના ખેડૂતોની મુલાકાત લીધી. પાક નિષ્ફળ વિસ્તારોનું નિરીક્ષણ કર્યું. તેમજ મુખ્યમંત્રીશ્રી અને કૃષિમંત્રીશ્રી ને પત્ર લખી ખેડૂતોને વરસાદથી થયેલ નુકશાન નું સર્વે કરી તાત્કાલિક સહાય ચૂકવવા રજૂઆત કરી.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

તા.૦૧/૦૯/૨૦૨૦ ના રોજ રાધનપુર વિધાનસભા મત વિસ્તારના અતિભારે વરસાદ થી અસરગ્રસ્ત ગામો ના ખેડૂતોની મુલાકાત લીધી. પાક નિષ્ફળ વિસ્તારોનું નિરીક્ષણ કર્યું. તેમજ મુખ્યમંત્રીશ્રી અને કૃષિમંત્રીશ્રી ને પત્ર લખી ખેડૂતોને વરસાદથી થયેલ નુકશાન નું સર્વે કરી તાત્કાલિક સહાય ચૂકવવા રજૂઆત કરી.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

તા.૦૧/૦૯/૨૦૨૦ ના રોજ રાધનપુર વિધાનસભા મત વિસ્તારના અતિભારે વરસાદ થી અસરગ્રસ્ત ગામો ના ખેડૂતોની મુલાકાત લીધી. પાક નિષ્ફળ વિસ્તારોનું નિરીક્ષણ કર્યું. તેમજ મુખ્યમંત્રીશ્રી અને કૃષિમંત્રીશ્રી ને પત્ર લખી ખેડૂતોને વરસાદથી થયેલ નુકશાન નું સર્વે કરી તાત્કાલિક સહાય ચૂકવવા રજૂઆત કરી. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0