તા.૦૬/૦૯/૨૦૨૦ ને રવિવાર ના રોજ રાધનપુર તાલુકાના અતિભારે વરસાદથી અસરગ્રસ્ત મસાલી, નવા શબ્દલપુરા, જુના શબ્દલપુરા, શેરગઢ, નજુપુરા ગામોની મુલાકાત લીધી અને ગ્રામજનોના પ્રશ્નો સાંભળ્યા..

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

તા.૦૬/૦૯/૨૦૨૦ ને રવિવાર ના રોજ રાધનપુર તાલુકાના અતિભારે વરસાદથી અસરગ્રસ્ત મસાલી, નવા શબ્દલપુરા, જુના શબ્દલપુરા, શેરગઢ, નજુપુરા ગામોની મુલાકાત લીધી અને ગ્રામજનોના પ્રશ્નો સાંભળ્યા..

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

તા.૦૬/૦૯/૨૦૨૦ ને રવિવાર ના રોજ રાધનપુર તાલુકાના અતિભારે વરસાદથી અસરગ્રસ્ત મસાલી, નવા શબ્દલપુરા, જુના શબ્દલપુરા, શેરગઢ, નજુપુરા ગામોની મુલાકાત લીધી અને ગ્રામજનોના પ્રશ્નો સાંભળ્યા.. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0