હીરાને ઘસીએ નહીં ત્યાં સુધી તેનું તેજ પ્રગટે નહીં, તેવી જ રીતે જ્યાં સુધી માણસ કસોટીઓ માંથી પસાર થતો નથી ત્યાં સુધી ઘડાતો નથી.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

હીરાને ઘસીએ નહીં ત્યાં સુધી તેનું તેજ પ્રગટે નહીં, તેવી જ રીતે જ્યાં સુધી માણસ કસોટીઓ માંથી પસાર થતો નથી ત્યાં સુધી ઘડાતો નથી.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

હીરાને ઘસીએ નહીં ત્યાં સુધી તેનું તેજ પ્રગટે નહીં, તેવી જ રીતે જ્યાં સુધી માણસ કસોટીઓ માંથી પસાર થતો નથી ત્યાં સુધી ઘડાતો નથી. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0